اکسیداسیون نیاز اکسیژن بیوشیمیایی فاضلاب را کاهش می دهد و ممکن است سمیت برخی ناخالصی ها را کاهش دهد. تصفیه ثانویه ترکیبات آلی را از طریق واکنش های اکسیداسیون و کاهش به دی اکسید کربن، آب و جامدات زیستی تبدیل می کند.