در ساده ترین سطح، تصفیه اکثر فاضلاب ها از طریق جداسازی جامدات از مایعات، معمولاً با ته نشینی انجام می شود.

با تبدیل تدریجی مواد محلول به جامد، معمولاً یک لخته بیولوژیکی یا بیوفیلم، که سپس ته نشین یا جدا می شود، یک جریان خروجی با خلوص فزاینده تولید می شود.