تصفیه خانه های شیرابه برای تصفیه شیرابه از محل های دفن زباله استفاده می شود. گزینه های درمانی عبارتند از: تصفیه بیولوژیکی، تصفیه مکانیکی با اولترافیلتراسیون، تصفیه با فیلترهای کربن فعال، تصفیه الکتروشیمیایی شامل انعقاد الکتریکی توسط فناوری های مختلف اختصاصی و فیلتراسیون غشایی اسمز معکوس با استفاده از فناوری ماژول لوله دیسک.